Poplatky v MŠ

Milí rodičia,

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom dieťaťa v MŠ sa hradí na účet.

Príspevok je potrebné uhradiť vždy do 15-steho dňa príslušného mesiaca.

IBAN: SK38 0200 0000 0033 6094 9256

Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktoré platíte, napr. 3/2021

Poznámka pre príjemcu: meno dieťaťa a trieda, napr. Jožko Mrkvička, Mravčeky

 
 

ZRPŠ - 20 EUR - jednorazovo za celý školský rok

Príspevok na MŠ - 15 EUR - mesačne - poldenná prevádzka

                              - 18 EUR - mesačne - celodenná prevádzka

                              - 30 EUR - mesačne - deti do 3 rokov celodenná prevádzka

                              - 20 EUR - mesačne - deti do 3 rokov poldenná prevádzka

Triedny fond - 23 EUR - polročne

Strava -  desiata, obed, olovrant - 1,12 EUR na deň + 2 EUR réžia - do 15. dňa v mesiaci podľa počtu dní

            -  desiata, obed - 0,90 EUR + 2 EUR réžia - do 15. dňa v mesiaci podľa počtu dní